Bel-Buda banner
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Parkolási engedélyek

A 2019. évre érvényes várakozási engedélyek kiváltásának módjáról

 

2019. évi lakossági várakozási hozzájárulás

2019. évi gazdálkodói várakozási hozzájárulás

2019. évi egészségügyi várakozási hozzájárulás

 

 

A várakozási engedélyek a kiadás vagy meghosszabbítás évét követő naptári év január 31-ig érvényesek.

 

Bővebb felvilágosításért érdeklődjön a 346-5678-as, illetve a 346-5679-es telefonszámon.

 

2019. évi lakossági várakozási hozzájárulás

 

A várakozási engedélyek kiadásának feltételeit a hatályos 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlés rendelete és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 14/2010. (VI. 24.) rendelete határozza meg.

A jogosultság (tulajdonos/üzembentartó adatai, gépjármű adatok) ellenőrzésre kerül a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság által kezelt nyilvántartási rendszerben, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály nyilvántartásában, valamint a Parkolási Ügyfélszolgálat adatbázisában.

Amennyibenaz ellenőrzés soránadateltérés,gépjármű-adótartozás,parkolási pótdíjtartozás állapíthatómeg, akkor a probléma megszüntetéséig az engedély nem kerül kiadásra.

 

Fontos kitétel, hogy a gépjárműnek érvényes műszaki engedéllyel kell rendelkeznie, - lejárt műszaki vizsgával rendelkező,illetveforgalomból kivont járműre engedély nem adható – továbbá a jármű tömege a 3500 kg-ot nem haladhatja meg.

 

A várakozási engedély továbbra sem a kerület egészére érvényes, hanem az állandó lakóhely szerinti pontosan körülhatárolt zónában (Viziváros, vagy Rózsadomb és környéke).

 

A lakossági várakozási engedélyek kiváltása, valamint meghosszabbítása az alábbiak szerint történhet:

 • Ügyfélablakon keresztül (amennyiben a kérelmező a gépjármű üzembentartója)a                                            https://ugyfelablak.masodikkerulet.hu/login felületen, 2019 január 2.napjától,

 

 • Személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton(1023 Budapest, Margit utca 2-4) ügyfélfogadási időben (H.: 08.00-12.00 és 13.00-17.00; K.: 08.00-12.00 és 13.00-16.00; Sz.: 08.00-12.00 és 13.00-18.00; Cs.: 08.00-12.00 és 13.00-16.00; P.: 08.00-13.00),

  

Az ügyfélablakon keresztültörténő ügyintézés:

 • azon ügyfelünknek, aki a tavalyi évben is ügyfélablakon keresztül igényelte az engedélyét a sikeres bejelentkezést követően,
 •  aki azonban idén szeretné ügyfélablakon keresztül igényelni az engedélyét - a sikeres regisztrációt követően

nyílik lehetősége az engedély kiváltásához / meghosszabbításához szükséges ügymenet megkezdésére. Felhívom figyelmét, hogy egy e-mail címről csak egy regisztrációt fogad el a rendszer!

Fontos: az ügymenet megkezdésekor az adatok megadásánál a jogszabály értelmében a rendszer csak és kizárólag az üzembentartó adatait fogadja el (tehát, amennyiben valaki a gépjármű tulajdonosa, de más  az üzembentartó, és a tulajdonos szeretne engedélyt kiváltani / meghosszabbítani, az csak személyes ügyintézéssel lehetséges).

 

A jogosultság ellenőrzése után – ha minden feltételnek megfelel – e-mail-ben kap tájékoztatást az eljárási költség (1.000.- Ft) megfizetésének menetéről.

(Amozgáskorlátozottigazolvánnyal rendelkezőknek továbbra sem kell eljárási költséget fizetniük,azonbanaz elektronikus ügyintézés során az igazolvány másolatának csatolásaszükséges).

A visszaigazoló e-mail-ben feltüntetjükaszámlaszámot (ahová az eljárási költséget át kell utalni), illetve azügyirathoz generált befizető azonosítót (az azonosítót az átutalásközleményében fel kell tüntetni).

A befizetésszámlaszámra történőmegérkezését, és feldolgozásátkövetően (kb. 3 munkanap)a várakozásiengedély automatikusan kiadásra vagy meghosszabbításra kerül,amelyről a webes felületen meggyőződhet.

Amennyiben az eljárási költség nem kerül átutalásraaz engedély státusza várakozó állapotban marad, ennek megfelelően az engedély nem kerül kiadásra vagy meghosszabbításra.

 

Személyes ügyintézés esetén: az engedély kiváltásához, illetve meghosszabbításához, kérjük az alábbi okmányokat, vagy azok másolatát magával hozni szíveskedjen:

 • arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (állandó bejelentett lakcím a II. kerület fizető övezetében),
 • forgalmi engedély (a kérelmező bejelentett tulajdonos-üzembentartó, vagy üzembentartó),
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata,
 • a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya (elég a másolat),
 • lízingelt, vagy bérlet gépjármű esetén: a lízingszerződés, vagy a bérleti szerződés másolata,
 • meghatalmazott által történő ügyintézés esetén meghatalmazás.
 • mozgáskorlátozott személy esetében: a mozgáskorlátozott igazolvány,
 • munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre kért engedély esetén, az alábbiakra is szükség van:
 • igazolás a gépjármű kizárólagos használatáról (cégjegyzésre jogosult által aláírva),
 • igazolás a munkáltató székhelye szerint illetékes Önkormányzattól, arra tekintettel, hogy a munkáltatónak gépjárműadó tartozása nincs, vagy adómentességet élvez,

 

A tartós (a kérelem benyújtásától 1 évig érvényes) lakásbérleti szerződéssel rendelkező engedélyesek esetében, a várakozási engedély kiváltása vagy meghosszabbítása - kizárólag személyesen intézhető. A felsorolt okmányokon kívül szükséges az érvényes bérleti szerződés bemutatása, és a lakóhely szerintilletékes Önkormányzat által kiállítottigazolás arról, hogy nincs gépjárműadó tartozás.

 

Személyes ügyintézés esetén a jogosultság ellenőrzése után – amennyiben minden feltételnek megfelel, és a felsorolt okmányokat is bemutatta – az ügyintéző által átadott egyedi befizető azonosítóval ellátott postai csekken kell az eljárási költséget (1.000.-Ft) megfizetni.

A csekket a befizetés után nem kell az ügyfélszolgálatra visszahozni, a befizetésszámlaszámra történő megérkezését, és a feldolgozását követően (kb. 3 munkanap) a várakozási engedély automatikusan kiadásra vagy meghosszabbításra kerül.

Tájékoztatom, hogy amennyibenaz eljárási költség nem kerül befizetésre az engedély státusza várakozó állapotban marad, és az engedély nem kerül kiadásra, illetve meghosszabbításra.

Amozgáskorlátozottigazolvánnyal rendelkezőknek továbbra sem kell eljárási költséget fizetniük,azonbanazügyintézés során az igazolvány, vagy másolatának bemutatásaszükséges.

 

A várakozási engedélyek a kiadás vagy meghosszabbítás évét követő naptári év január 31-ig, az állandó lakóhely szerinti pontosan körülhatárolt zónában érvényesek.

 

 

 

2019. évi gazdálkodói várakozási hozzájárulás

 

A várakozási engedélyek kiadásának feltételeit a hatályos 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlés rendelete és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 14/2010. (VI. 24.) rendelete határozza meg.

A jogosultság ellenőrzésre kerül, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály által kezelt adatbázisban.

 

Amennyibenaz ellenőrzés soránadateltérés, gépjármű-adótartozás, állapítható meg,akkora probléma megszüntetéséig az engedély nem kerül kiadásra.

 

Fontos kitétel, hogy a gépjárműnek érvényes műszaki engedéllyel kell rendelkeznie, - lejárt műszaki vizsgával rendelkező,illetveforgalomból kivont járműre engedély nem adható – továbbá a jármű tömege a 3500 kg-ot nem haladhatja meg.

 

A gazdálkodói várakozási engedélyek kiadása kizárólag személyesen, vagy írásban meghatalmazott megbízott útján történhet, a Központi Ügyfélszolgálaton(1023 Budapest, Margit utca 2-4) ügyfélfogadási időben (H.: 08.00-12.00 és 13.00-17.00; K.: 08.00-12.00 és 13.00-16.00; Sz.: 08.00-12.00 és 13.00-18.00; Cs.: 08.00-12.00 és 13.00-16.00; P.: 08.00-13.00)

 

 

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a gazdálkodó szervezetnek adható, amely a várakozási (fizető zóna) övezet területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amennyiben a gépjármű forgalmi engedélyébe tulajdonosként, illetve üzembentartóként van bejegyezve.

 

A gazdálkodói várakozási engedélyek kiváltásának, valamint meghosszabbításának feltételei az alábbiak:

 • 2.000.-Ft eljárási költség megfizetése (az ügyfélszolgálati irodában – a jogosultság ellenőrzését követően – az ügyintéző által átadott egyedi befizető azonosítóval ellátott postai csekk befizetésével történhet, melyet a befizetés után már nem kell az ügyfélszolgálatra visszahozni. A befizetésszámlaszámra történőmegérkezését és feldolgozását követően (kb. 3 munkanap) az engedély automatikusan kiadásra kerül.
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, valamint aláírási címpéldány másolata,
 • forgalmi engedély,
 • ha a II. kerület várakozási övezetében csak telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik úgy szükségesanullás gépjárműadó igazolás, vagy az adómentességet igazoló dokumentum bemutatása,
 • lízingelt, vagy bérelt gépjármű esetén: a lízingszerződés, vagy a bérleti szerződés másolata,
 • meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén meghatalmazás.

 

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás az adott kerület, adott zónájában a kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken és a 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendeletben megjelölt fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

A kerületi önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű, 50%-os díjkedvezményt nyújt.

 

A gazdálkodói várakozási engedélyek a kiadás vagy meghosszabbítás évét követő naptári év január 31-ig abban a zónában érvényesek (Viziváros, vagy Rózsadomb és környéke), ahol a cég bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe található.

 

 

 

2019. évi egészségügyi várakozási hozzájárulás

 

A várakozási engedélyek kiadásának feltételeit a hatályos 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlés rendelete és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 14/2010. (VI. 24.) rendelete határozza meg.

A jogosultság ellenőrzésre kerül a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály által kezelt adatbázisban, abban az esetben, ha a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója II. kerületi lakos.

 

Amennyibenaz ellenőrzés soránadateltérés, gépjármű-adótartozás, állapítható meg, akkora probléma megszüntetéséig az engedély nem kerül kiadásra.

 

Fontos kitétel, hogy a gépjárműnek érvényes műszaki engedéllyel kell rendelkeznie, - lejárt műszaki vizsgával rendelkező,illetveforgalomból kivont járműre engedély nem adható – továbbá a jármű tömege a 3500 kg-ot nem haladhatja meg.

 

Az egészségügyi várakozási engedélyek kiváltása kizárólag személyesen történhet, a Központi Ügyfélszolgálaton(1023 Budapest, Margit utca 2-4) ügyfélfogadási időben (H.: 08.00-12.00 és 13.00-17.00; K.: 08.00-12.00 és 13.00-16.00; Sz.: 08.00-12.00 és 13.00-18.00; Cs.: 08.00-12.00 és 13.00-16.00; P.: 08.00-13.00)

 

Egészségügyi várakozási hozzájárulás – kérelemre – a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve asszisztenseik, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra.

 

Az egészségügyi várakozási engedélyek kiváltásának feltételei az alábbiak:

 • 1000.-Ft eljárási költség megfizetése (az ügyfélszolgálati irodában – a jogosultság ellenőrzését követően – az ügyintéző által egyedi befizető azonosítóval ellátott postai csekk befizetésével történhet, melyet a befizetés után már nem kell az ügyfélszolgálatra visszahozni.Abefizetésszámlaszámra történőmegérkezésétésfeldolgozását követően (kb. 3 munkanap)az engedélyautomatikusan kiadásra kerül.)
 • arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),
 • forgalmi engedély,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • amennyibenaz engedély jogosultja a gépjárműadót nem kerületünkben fizeti: szükséges a lakóhely szerint illetékes Önkormányzat által kiállított nullás gépjárműadó igazolás,vagy az adómentességet igazoló dokumentum bemutatása,
 • a munkáltatótól kizárólagos használatra kapott jármű esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, aláírási címpéldány másolata, kizárólagos használatot igazoló hozzájárulás,
 • lízingelt, bérelt gépjármű esetén: a lízingszerződés, vagy a bérleti szerződés másolata,
 • meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén meghatalmazás.

 

A fentiekben felsoroltakon kívül szükséges az alábbi szervezetek által kiállított igazoláskitöltése, leadása (a nyomtatványt mellékeljük):

 

 • háziorvos és gyermekorvos, illetve asszisztenseik által benyújtott kérelem esetén: a kerületi egészségügyi szolgálat,
 • védőnő által benyújtott kérelem esetén: a kerületi védőnői szolgálat,
 • otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén: az egészségügyi szakszolgálat és a területileg illetékes kerületi önkormányzat.

 

A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött - kívülről teljes egészében jól látható módon – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

 

Az egészségügyi várakozási engedélyek a kiadás évét követő naptári év január 31-ig, érvényesek.

 

 

 Kapcsolódó anyagok
Cikkek
@@imagebannerleft@@