Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
archívum »Szociális pályázatok
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Pályázat lakásépítéshez, -vásárláshoz, -felújításhoz és fiatal házaspároknak - 2017.

P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és -felújításhoznyújtható helyi pénzbelitámogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújthatótámogatásról szóló 5/2004. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján.

Támogatásban részesülhet:

  • fiatal házaspár első közös, önálló lakásának megszerzéséhez,

      b) a több gyermeket saját háztartásában eltartó család a méltányolható lakásigényének kielégítésére,

c)  egyedülálló személy méltányolható lakásigénye kielégítésére,

d) az a személy, akinek családjában önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre szoruló, súlyos fogyatékos, vagy rokkantságra való tekintettel rendszeres pénzellátásban részesülő személy van.

Az Önkormányzat elsősorban azokat a támogatja:

  • akinek lakó- vagy tartózkodási helye a II. Kerületi Önkormányzat illetékességi területén van.
  • rendkívül indokolt esetben – azokat a családokat is támogatja, akiknek ugyan nincs lakó, vagy tartózkodási helye az Önkormányzat illetékességi területén, de itt kívánnak lakást vásárolni, vagy építési munkát végezni és lakó vagy tartózkodási helyükön önkormányzati támogatásban nem részesültek, feltéve, hogy Budapesten rendelkeznek lakó, vagy tartózkodási hellyel.
  • továbbá azt a fiatal házaspárt, akiknek legalább az egyik tagja rendelkezik az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel.

A támogatás igénylése és megállapítása pályázati eljárás keretében történik.

A pályázathoz igazolást kell csatolni arról, hogy a pályázónak rendelkezésére áll a teljes költségnek a megpályázott összegen felül maradó vételár, építési, korszerűsítési költség összege. Ennek során banki igazolást kell benyújtani a pályázó önrészéről, illetve munkáltatói kölcsönről, állami támogatásról, vagy a pályázó más pénzügyi forrásáról.

Helyi támogatás akkor nyújtható, ha a család készpénz-megtakarítása (önrésze) eléri a teljes költség 20 %-át. Az önrészbe a munkáltatói kölcsön, állami, alapítványi támogatás és pénzintézeti hitel nem számítható be.


A helyi támogatás
igénybe vehető:

a) használt vagy új lakás megvásárlásához;

b) új lakás felépítéséhez, vagy emeletráépítés, tetőtér beépítés útján történő – tulajdonjog megszerzése melletti - létesítéséhez;

c) meglévő, tulajdonában álló lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, átalakításához, felújításához;

d) az Önkormányzattól üresen, forgalmi áron történő lakás vásárlásához.

 

Az Önkormányzat a helyi támogatást:

  • kamatmentes kölcsön vagy
  • rendkívüli méltánylást érdemlő esetben vissza nem térítendő helyi támogatás formájában nyújtja (ha a kérelmező családjában önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre szoruló, súlyos fogyatékos vagy rokkantságra való tekintettel rendszeres pénzellátásban részesülő személy van), melynek mértéke legfeljebb 600 000 Ft-ig terjedhet.

  

A helyi támogatás mértéke a teljes költség

- 20 %-áig terjedhet, ha az igénylő a helyi támogatást építkezés vagy lakásvásárlás céljára, 

- 50 %-áig terjedhet, ha egyéb – az e rendeletben meghatározott - célra kívánja igénybe venni, de nem haladhatja meg:

a) a 2 millió Ft-ot, ha a pályázatban meghatározott ingatlan a II. kerületben van

b) az 1 millió Ft-ot, ha a pályázatban meghatározott ingatlan nem a II. kerületben van

és legfeljebb 10 év alatt kell visszafizetni.

 

Helyi támogatás akkor adható, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének hatszorosát (2017. évben 171 000 Ft), de kamatmentes kölcsön esetében meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeres összegét (2017. évben 57 000 Ft).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek az egy- vagy többgyermekes házaspárok, illetve az olyan családok, akik súlyosan rokkant családtagról gondoskodnak.

Helyi támogatásban elsősorban az a család részesíthető, aki több mint öt éve a II. kerületben életvitelszerűen él és a támogatást is itt kívánja felhasználni.

 

Az egyéb feltételek fennállása esetén sem adható támogatás annak a családnak:

a) amely a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül a tulajdonában álló, a lakásigénye mértékének felső határát meghaladó szobaszámú lakását bármilyen jogcímen elidegenítette,

b) amely a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül lakásbérleti jogát:

- kisebb szobaszámú bérlakásra, vagy bármilyen lakás tulajdonjogára (tulajdoni hányadára) elcserélte,

- lemondással szüntette meg, kivéve, ha bármelyik önkormányzat vagy állami szerv javára mondtak le.

 

A méltányolható lakásigény mértéke:

az együttlakó - gyermektelen házaspár esetében a legalább két vállalt gyermekkel, egygyermekes fiatal házaspár esetében további egy vállalt gyermekkel együtt számításba vehető - személyek számától függően a következő:

~ egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,

~ három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,

~ négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetén egy szobával nő.

 

Nem nyújtható helyi támogatás annak a családnak, amely bármelyik önkormányzattól vagy jogelődjétől már kapott ilyen jogcímen támogatást.

 

A fiatal házasok (a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét) támogatása igénybe vehető:

a) használt vagy új lakás megvásárlásához;

b) új lakás felépítéséhez, vagy emeletráépítés, tetőtér-beépítés útján történő – tulajdonjog megszerzése melletti - létesítéséhez;

 

A fiatal házasok támogatása egyösszegű és vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke a fiatal házasok támogatásánál legfeljebb 1 millió Ft-ig terjedhet. Nem a II. kerületben történő felhasználás esetén maximum 500 000 Ft.

 

Támogatás akkor adható, ha a család együttköltöző tagjainak egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj négyszeresét (2017. évben 114 000 Ft).

 

Az egyéb feltételek fennállása esetén sem adható támogatás annak a házaspárnak, melynek egyik tagja is volt már szabadrendelkezésű lakás tulajdonosa, és a házaspár együttvéve rendelkezik vagyonnal.

Nem nyújtható fiatal házasok támogatása annak a családnak, amelyik bármelyik önkormányzattól vagy jogelődjétől már kapott ilyen jogcímen támogatást.

 

Amennyiben a pályázó a lakás megvásárlásához igényelhető támogatást az ingatlan-adásvételi szerződés megkötése előtt igényli, nyilatkoznia kell a megvásárolni kívánt lakás alapterületéről, szobaszámáról, komfortfokozatáról és minden olyan jellemzőjéről, amelyből a támogatásra való jogosultság megállapítható. A pályázaton való részvételnek nem feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlant konkrétan megjelölje.

A fent meghatározott esetben az eredményes pályázó részére a támogatás - a támogatás igénybevételéről szóló rendelkezések szerint - akkor folyósítható, ha a támogatás odaítéléséről szóló határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázati anyagban megjelölt jellemzőknek mindenben megfelelő lakásra vonatkozóan ingatlan adásvételi szerződést köt, és ez a megvásárolni kívánt ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatával, valamint az ingatlan-adásvételi szerződés eredeti példányával igazolja. A fenti határidő eredménytelen letelte után a pályázó a megítélt támogatást elveszíti.

 

A lakás vásárlásához nyújtható támogatások az ingatlan-adásvételi szerződés megkötése után csak abban az esetben ítélhetők meg, ha a szerződésből egyértelműen megállapítható, hogy a vételárból az eladó felé a támogatásoknak megfelelő összeg még nem lett kiegyenlítve.

 

A kamatmentes kölcsön visszafizetése a futamidőn belül havonta egyenlő részletekben történik. A havi részlet összegét, a támogatás visszafizetésének kezdő időpontját a kölcsönszerződésben állapítja meg az Önkormányzat.

 

A kapott támogatást legfeljebb 10 év alatt kell visszafizetni.

 

A törlesztő részletek késedelmes teljesítése esetén a tartozások után a mindenkori törvényes kamatnak megfelelő összegű késedelmi kamatot kell fizetni.

 

A pályázóval kötött szerződés tartalmazza a felhasználás és a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésének feltételeit.

 

A támogatások folyósítása az Önkormányzat számláját vezető pénzintézet útján történik.

 

A helyi támogatás biztosítására a szerződésben megjelölt ingatlanra az Önkormányzat javára jelzálogjog kerül bejegyzésre.

 

A pályázat benyújtásához szükséges adatlapot a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának Lakosságszolgálati Csoportja (1024 Bp., Mechwart liget 1.) és a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda (1024 Bp., Káplár u. 2.c-d.) térítésmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére.

 

A pályázatokat a fent megjelölt helyeken a pályázati hirdetmény megjelenését követően

2017. április 12-étől 2017. október 15-ig - folyamatosan lehet benyújtani.

 

A pályázati keretösszeg 11 millió forint.      

 

A pályázatokról a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Irodája a rendelkezésre bocsátott adatok és a helyszíni környezettanulmány alapján előterjesztést készít, amelynek alapján az illetékes bizottság dönt.

A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda a döntésről 8 napon belül értesíti a pályázót. 

 

Tájékoztatás kérhető az alábbi telefonszámon:

346-5700

A rendelet teljes szövege és a pályázati kiírás, továbbá a pályázati adatlap a www.masodikkerulet.hu honlapon elérhető.

Pályázati felhívás
Pályázati lap
Mellékletek

Utolsó módosítás dátuma: 2018. március 29. 11:01