Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
archívum »Ingatlanpályázatok
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Lakáspályázat - II. ker. Lajos u. 18-20. / Bécsi út 17-21.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004. (X. 13.) önkormányzati rendelet alapján

 

2017. június 6. és 2017. július 7. napja között

 pályázatot hirdet

a Budapest II. kerület Lajos u. 18-20./Bécsi út 17-21.  szám alatti épületben található üres lakások bérleti jogának szociális helyzet alapján történő elnyerésére.

A nyertes pályázó határozott idejű, 5 (öt) évre szóló lakásbérleti szerződést köthet az elnyert pályázati lakásra.

 1. A pályázaton való részvétel általános feltételei:

Szociális helyzet alapján csak annak a személynek lehet lakást bérbe adni,

a)  akinek vagy házastársának (élettársának), illetve vele együtt költöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, továbbá nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával,

b) akinek a vonatkozásában a lakásba költözők egy főre jutó havi nettó jövedelme a bérbeadáskor az öregségi nyugdíj 2017. évi legkisebb összegének a három és félszeresét (99.750,- Ft), együttes vagyonuk pedig az öregségi nyugdíj 2017. évi legkisebb összegének a 250-szeresét (7.125.000,- Ft) nem haladja meg,

c) aki Budapest Főváros II. kerületében legalább 5 éve állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. Ezen feltétel alkalmazásától a Budapest Főváros II. kerületébenalkalmazásban álló köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, közalkalmazottak, kormánytisztviselők, állami tisztviselők, állami ügykezelők, a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományába tartozó rendőrök, valamint a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló munkavállalók esetében a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Bizottságai, és Képviselő-testülete eltekinthet. (az ily módon létrehozott bérleti jogviszony a foglalkoztatási jogviszony megszüntetését követő napon megszűnik, akkor is, ha a bérleti jogviszony megszűnésének vagy megszüntetésének egyéb feltételei nem állnak fenn).

d) aki a bérbeadást megelőző 5 éven belül nem mondott le önkormányzati bérlakásról pénzbeli térítés ellenében, vagy azt magán forgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra, vagy beköltözhető ingatlanát nem adta el,

e) aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte,

f) aki vállalja a lakás előtakarékossági szerződés megkötését, legalább a bentlakás időtartamára.

 

2.A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázott lakás(ok) címét (a pályázó által megjelölt sorrendet, amely egyben rangsort is jelent),

b) a pályázó nevét, születési nevét, állampolgárságát, születési helyét és idejét, anyja nevét, családi állapotát, foglalkozását, munkahelyét, állandó bejelentett lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, a pályázó házastársának/élettársának az előzőekben felsorolt adatait, a lakásba a bérlőn kívül költözők számát, nevét, születési idejét, foglalkozását, rokonsági fokát, vagy rokonság hiányában a leendő bérlőhöz fűződő kapcsolatát, a pályázó és a vele együtt költöző személyek jövedelmi, vagyoni viszonyait, a pályázó jelenlegi lakáskörülményeit,

c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem esik kizáró feltételek alá, illetve megfelel a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek,

d) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek,

e) a pályázati felhívásban szereplő valamennyi feltétel elfogadását.

A pályázatot az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

3. Nem létesíthető szociális bérlet azzal, illetve pályázatát érvénytelennek kell tekinteni, ha a pályázó:

- Pályázatát nem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy nem a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül adta be;

- Pályázata hiányos a szükséges adatok vagy a kötelezően csatolandó dokumentumok tekintetében;

- Pályázatában valótlan adatot közöl;

- Nem felel meg a Pályázati Felhívásban meghatározott feltételeknek.

 

4. A megpályázható lakások adatai:

 

Lakás címe

Budapest II.

szobaszám

alapterület (m2)

Bécsi út 17-21. I. 7.

1

28

Lajos u. 18-20. I. 15.

1

38

Lajos u. 18-20. II. 11.

1

28

Lajos u. 18-20. II. 12.

1

28

A lakások a helyszínen megtekinthetők 2017. június 20-án 10-11. óra között, valamint 2017. június 29-én 14-15. óra között.

A lakások összkomfortosak, egyedi hőmennyiségmérővel, mellékvízmérő- és villanyórával felszereltek. A fűtést és melegvíz ellátást az épület kazánja biztosítja. A lakások jelenlegi állapotukban rendeltetésszerű használatra alkalmasak, beköltözhetőek.

 

5. A lakbér mértéke, megfizetésének módja:

A lakbér jelenlegi mértéke bruttó 420 Ft/m2/hó.

Az Önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a bérleti díj összegét évente felülvizsgálja, és azt a rendeletében elfogadott mértékben módosítsa.

A bérleti díj tartalmazza a következőket: szemétszállítási díj, közös használatú helyiségek elektromos energia-ellátásának költségei, épület-takarítás, épület-biztosítás, közös képviselet díja, karbantartás.

A tárgyhavi bérleti díjat a Bérleti szerződésben meghatározott módon, az ott megjelölt határnappal bezárólag kell megfizetni.

A fogyasztástól függő kiadásokat (pl. elektromos áram, víz-csatornadíj, kábel TV, vonalas telefon) a Bérlő a fogyasztás mértékétől függően közvetlenül a szolgáltatónak köteles fizetni. A fűtés és a melegvíz-ellátás díját a Bérlő a Bérbeadónak fizeti.

 

6. A pályázat benyújtása:

A pályázatot Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat írja ki, amelyet a Budai Polgárban, és az Önkormányzat honlapján tesz közzé, továbbá kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Csoport (Bp. II. Mechwart liget 1. fsz. 1.) hirdetőtábláján.

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján (Budapest II. Mechwart liget 1.) munkanapokon, ügyfélfogadási időben.

A pályázati adatlap díjmentesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Csoportjánál, valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.hu/hirdetőtábla/pályázatok.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 7.napja, 1130 óra. A határidő jogvesztő.

Pályázni csak a meghirdetett lakások valamelyikére lehet.

Pályázók a megjelölt lakásra bérlőtársakként is pályázhatnak, amennyiben mindketten megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.

 

A pályázók által kötelezően benyújtandó mellékletek:

- pályázó (és együtt költöző hozzátartozói) nettó jövedelmére vonatkozó igazolás(ok), vállalkozó esetén a NAV által az előző év bevallása alapján kiállított igazolás;

- igazolás arról, hogy pályázó Budapest Főváros II. kerületében 5 éve bejelentett lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik (beszerezhető Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatalánál - Budapest II. Margit krt. 47-49.);

- pályázó jelenlegi lakhatási jogcímének igazolása (bérleti/albérleti szerződés, befogadó nyilatkozat) illetve a köztisztviselők, közalkalmazottak, állami tisztviselők, valamint a rendőrök esetében a Budapest Főváros II. kerületében fennálló munkaviszony igazolása;

- pályázóval együtt költöző gyermekei születési anyakönyvi kivonata, iskoláskorú gyermek esetén a tanintézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás is;

- lakás előtakarékossági szerződés másolata, illetőleg pályázó nyilatkozata arról, hogy a nyertes pályázatról való értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül a lakás előtakarékossági szerződést legalább a bérleti szerződés időtartamára megköti,

- nyilatkozat, amely szerint pályázó beleegyezik abba, hogy Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni szemle során győződjenek meg a Pályázó által szolgáltatott adatok valódiságáról;

- nyilatkozat, amely szerint pályázó a bérleti jog megszűnése után a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattal szemben elhelyezési, kártalanítási igényt nem támaszt.

Hiánypótlásnak csak a pályázatok beadására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül van helye.

A pályázattal kapcsolatban a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján lehet felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 346-5422 és a 346-5735 telefonszámon.

 

 

7. A pályázatok elbírálása:

- A pályázatokat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának javaslata alapján, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményét figyelembe véve az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

- A pályázatok elbírálásának eredményéről a döntés meghozatalát követően, de legkésőbb 2017. november 15. napjáig minden pályázó postai úton értesítést kap.

- A nyertes pályázó köteles a lakásbérleti szerződést a képviselő-testületi döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat bérbeadóval megkötni. A lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó csatolja a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (1149 Budapest XIV. Bosnyák tér 5., bejárat a Nagy Lajos király útja felől) által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy a lakásba költöző személyek (kiskorúak is) Magyarország területén ingatlan tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogával nem rendelkeznek (a hatósági bizonyítvány kiállításánál az ügyintézési határidő 30 nap). Amennyiben a nyertes pályázó a hatósági bizonyítványt (bizonyítványokat) a megadott határidőn belül nem csatolja be, vagy a bizonyítvány(ok) szerint ő, vagy a lakásba vele együtt költöző bármely személy nem felel meg a pályázati felhívás 1.a) és 1.b) pontjaiban meghatározott feltételeknek, úgy a lakás bérbe adásáról szóló képviselő-testületi határozat hatályát veszti, és az Önkormányzat nem köt vele bérleti szerződést. 

- A pályázatok elbírálásával, annak eredményével kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!

- Az Önkormányzat fenntartja a jogát az eljárási határidő meghosszabbítására.

- Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse.

A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos szabályokat részletesen a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X. 13.) önkormányzati rendelete tartalmazza, amely a pályázók részére hozzáférhető a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Csoportjánál (Budapest II. Mechwart liget 1.).

Letölthető pályázati felhívás
Adatlap

Utolsó módosítás dátuma: 2017. május 31. 15:57