Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
Pályázatokarchívum »
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Lakáspályázat

Az önkormányzat pályázatot ír ki a  Lajos u. 18-20. (Bécsi út 17-21.) számú épületben lévő lakások bérleti jogának elnyerésére. A nyertes pályázó határozott idejű, ötévre szóló lakásbérleti szerződést köthet. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 24. napja, 16.30 óra.

Időpont:
2009. június 2.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbe adásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a tulajdonában álló Budapest, II. Lajos u. 18-20. (Bécsi út 17-21.) számú lakóépületben található lakások bérleti jogának elnyerésére, azzal, hogy a jelen pályázatban meghatározott lakások jelenleg (öt kivételével) lakottak, és a lakott lakások a kiürítésüket követően válnak beköltözhetővé, mely esetben a bérleti jog kezdete a lakás birtokbavétele.A nyertes pályázó határozott idejű, 5 (öt) évre szóló lakásbérleti szerződést köthet az elnyert pályázati lakásra.

1. A pályázaton való részvétel általános feltételei:

1. Pályázónak legalább 3 évre visszamenőleg igazolnia kell, hogy Budapest Főváros II. kerületében bejelentett lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik. Ezen feltétel alkalmazásától a Budapest Főváros II. kerületében a pályázat benyújtásának idejében munkaviszonnyal rendelkező köztisztviselők és közalkalmazottak, valamint a BRFK. II. Kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományába tartozó rendőrök esetében a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Bizottságai és Képviselő-testülete eltekinthet.
2. Pályázó és együtt költöző hozzátartozóinak egy főre eső nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 2009. évi legkisebb összegének három és félszeresét.
3. Előtakarékossági szerződés megkötése.
4. Egyedülálló személy abban az esetben pályázhat, amennyiben keresőtevékenységet folytat és gyermeket nevel.
5. A pályázó illetve a vele együtt költöző hozzátartozója nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelyek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.

2. Nem létesíthető bérleti jogviszony, illetve a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha a pályázó:

a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be;
bármilyen beköltözhető lakás tulajdonjogával vagy lakásbérleti, illetőleg haszonélvezeti jogával rendelkezik;
lakásbérleti jogáról 1989. január 1. után pénzbeli térítés ellenében, illetőleg a hozzátartozója javára lemondott, tekintet nélkül arra, hogy a lakásnak ki volt a bérbeadója;
az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban jogcím nélküli lakáshasználó, vagy önkényes beköltöző;
A pályázat kiírását megelőző öt éven belül beköltözhető lakóingatlanát elidegenítette;
pályázónak, illetőleg a vele együtt költöző hozzátartozójának a pályázat benyújtásának időpontjában jelenlegi lakásuk fenntartásával kapcsolatos lakbér, vagy közüzemi díj hátraléka, vagy az Önkormányzattal szemben bármilyen tartozása áll fenn.
nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek;
pályázatát nem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy nem a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül adta be;
pályázata hiányos a szükséges adatok vagy a kötelezően csatolandó dokumentumok tekintetében;
a megpályázott lakásban az együtt költöző hozzátartozókat figyelembe véve az egy főre jutó lakóterület nem érné el a 6 m2-t. (Lakóterület számításánál csak a lakás lakóhelyiségeit lehet figyelembe venni.)
pályázatában valótlan adatot közöl.

3. A megpályázható lakások adatai:

Lakás címe    Szobák száma    Alapterület (m2)    Lakás állapota
Bécsi út 17-21. I. em. 2.    1    27    lakott
Bécsi út 17-21. I. em. 4.    1    28    lakott
Bécsi út 17-21. I. em. 7.    1    28    lakott
Bécsi út 17-21. I. em. 8.    1 + 1    38    lakott
Bécsi út 17-21. I. em. 9.    1    48    lakott
Lajos utca 18-20. I. em. 11.    1    28    lakott
Lajos utca 18-20. I. em. 12.    1    28    lakott
Lajos utca 18-20. I. em. 14.    1    35    lakott
Lajos utca 18-20. I. em. 15.    1    38    üres
Lajos utca 18-20. I. em.16.    1    29    lakott
Lajos utca 18-20. I. em. 17.    1    28    lakott
Lajos utca 18-20. I. em. 18.    1 + 1    50    lakott
Bécsi út 17-21. II. em. 1.    1    32    lakott
Bécsi út 17-21. II. em. 2.    1    27    lakott
Bécsi út 17-21. II. em. 5.    1    23    lakott
Bécsi út 17-21. II. em. 6.    1    23    lakott
Bécsi út 17-21. II. em. 7.    1    28    lakott
Bécsi út 17-21. II. em. 8.    1 + 1    31    üres
Bécsi út 17-21. II. em. 9.    1    41    lakott
Lajos utca 18-20. II. em. 10.    1    30    lakott
Lajos utca 18-20. II. em. 11.    1    28    lakott
Lajos utca 18-20. II. em. 16.    1    36    lakott
Lajos utca 18-20. II. em. 17.    1    30    lakott
Lajos utca 18-20. II. em. 18.    1    28    lakott
Lajos utca 18-20. II. em. 19.    1 + 1    56    lakott
Lajos utca 18-20. III. em. 1.    1    30    üres
Lajos utca 18-20. III. em. 4.    1    27    üres
Lajos utca 18-20. III. em. 8.    1    30    lakott
Lajos utca 18-20. III. em. 10.    1 + 1    50    lakott
Lajos utca 18-20. IV. em. 2.    1    35    lakott
Lajos utca 18-20. IV. em. 3.    1 + 1    54    üres

A lakások megtekinthetők 2009. június 16. napján 9-11. óra között, valamint 2009. június 18. napján 1330-1530 óra között.

A lakások összkomfortosak, egyedi hőmennyiségmérővel, mellékvízmérő- és villanyórával felszereltek. A fűtést és melegvíz ellátást az épület kazánja biztosítja. A lakások jelenlegi állapotukban rendeltetésszerű használatra alkalmasak, beköltözhetőek.

4. A lakbér mértéke, megfizetésének módja:

• A lakbér jelenlegi mértéke bruttó 420,- Ft/m2/hó.
• Az Önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a bérleti díj összegét évente felülvizsgálja, és azt a rendeletében elfogadott mértékben módosítsa.
• A bérleti díj tartalmazza a következőket: szemétszállítási díj, közös használatú helyiségek elektromos energia-ellátásának költségei, épület-takarítás, épület-biztosítás, közös képviselet díja, karbantartás.
• A tárgyhavi bérleti díjat a Bérleti szerződésben meghatározott módon, az ott megjelölt határnappal bezárólag kell megfizetni.
• A fogyasztástól függő kiadásokat (pl. elektromos áram, víz-csatornadíj, kábel TV, vonalas telefon) a Bérlő a fogyasztás mértékétől függően közvetlenül a szolgáltatónak köteles fizetni. A fűtés és a melegvíz-ellátás díját Bérlő az Önkormányzatnak fizeti.

5. A pályázatok benyújtása:

A pályázatot Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat írja ki, amelyet a Budai Polgárban, és az Önkormányzat honlapján tesz közzé, továbbá kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Központjának (Budapest II. kerület, Margit krt. 47-49.) hirdetőtábláján.
A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Központjában (Budapest II. kerület, Margit krt. 47-49.,) munkanapokon 8-16 óra közötti időben.
A pályázati adatlap díjmentesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Központjában ügyfélfogadási időben, valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.hu
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 24. napja, 16.30 óra. A határidő jogvesztő.

Pályázni csak a meghirdetett lakások valamelyikére lehet, egy személy, illetve család legfeljebb három lakásra nyújthat be pályázatot, sorrendet megjelölve.

A pályázók által kötelezően benyújtandó mellékletek:

a. pályázó (és együtt költöző hozzátartozói) nettó jövedelmére vonatkozó igazolás(ok), vállalkozó esetén az APEH által az előző év bevallása alapján kiállított igazolás;
b. igazolás arról, hogy Budapest Főváros II. kerületében bejelentett lakcímmel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik;
c. jelenlegi lakhatási jogcímének igazolása (bérleti/albérleti szerződés, befogadó nyilatkozat, etc.);
d. pályázóval együtt költöző gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata, iskoláskorú gyermek esetén a tanintézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás is;
e. nyilatkozat, amely szerint pályázó beleegyezik abba, hogy Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkatársai helyszíni szemle során győződjenek meg a pályázó által szolgáltatott adatok valódiságáról;
f. nyilatkozat, amely szerint pályázó a bérleti jog megszűnése után a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal szemben elhelyezési igényt nem támaszt;
g. Lakás előtakarékossági szerződés.

Hiánypótlásnak csak a pályázatok beadására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül van helye.
A pályázattal kapcsolatban a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján lehet felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 346-5422 telefonszámon.

Letölthető nyomtatvány   


6. A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi-, Szociális és Lakásügyi Bizottságának javaslata, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának véleménye alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázatok elbírálásának eredményéről a döntés meghozatalát követően, de legkésőbb 2009. év szeptember 30. napjáig minden pályázó postai úton értesítést kap.
Amennyiben a nyertes pályázónak felróható okból a bérleti szerződés az értesítés kézhezvételétől számított 30. nappal bezárólag nem jön létre, a sorrendben következő pályázóval kell szerződést kötni.
A lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó benyújtsa közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a határozott idő lejártát követően a lakást kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó részére birtokba adja.
Az Önkormányzat fenntartja a jogát az eljárási határidő meghosszabbítására, vagy módosítására.
Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse.
A pályázatok elbírálásával, annak eredményével kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!
A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos szabályokat részletesen a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelete tartalmazza, amely a pályázók részére hozzáférhető a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Központjában (Budapest II. kerület, Margit krt. 47-49.).

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat nevében:

Budapest, 2009. május hó 21. nap

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Utolsó módosítás dátuma: 2009. június 2. 13:09